Skip to main content

Polityka kadrowa

     Polityka Kadrowa i jej realizacja w firmie FAMA Spółka z o.o., to ważny element funkcjonowania firmy. Naszym celem jest stworzenie aktywnego zespołu ludzi realizujących strategie firmy. Każdy z pracowników przyczyna się do sukcesu całego zespołu, za którego odpowiedzialność ponoszą również wszyscy. Naszych pracowników uważamy za jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponujemy.

     Pracownicy tworzą, kształtują i rozwijają firmę. Wierzymy, że dzięki zdolnościom przyciągania młodych, energicznych, kreatywnych i zaangażowanych pracowników, posiadamy cenny kapitał ludzki w naszej organizacji. Pragniemy zaspokoić psychiczne wymogi naszych pracowników, takie jak ich potrzeba samorealizacji, możliwości podejmowania samodzielnych decyzji i awansu, jak również poczucie ważności wykonywanej pracy. Dlatego też podejmujemy nieustanne działania skierowane na dynamiczny, zaplanowany rozwój, umacnianie ducha przedsiębiorczości oraz wspólnoty. Inwestujemy w naszych pracowników stwarzając im dogodne warunki pracy, możliwość rozwoju ich potencjału, uczenia się, doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji w kolejno realizowanych projektach. Nasi pracownicy mają więc okazję do codziennego podnoszenia poziomu swojej wiedzy co traktują jako klucz do osobistego jak i organizacyjnego sukcesu. W firmie takiej jak FAMA nie ma dyskryminacji ze względu na płeć i wiek zatrudnianych osób. Kształcimy pracowników młodocianych, przygotowując ich do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika. Założona polityka kadrowa wskazuje na zatrudnienie młodych osób na stanowiska takie jak: operator obrabiarek sterowanych numerycznie, serwisant, dyspozytor, handlowiec, technolog, konstruktor, a także osób starszych z życiowym i zawodowym doświadczeniem na stanowiskach takich jak: starszy technolog, starszy mistrz.

     Celem firmy jest zatrudnianie osób ambitnych, dla których przyczynienie się do sukcesu firmy stanowi wyznacznik ich samorealizacji. Podejmujemy starania w zachęcaniu naszych pracowników do podejmowania nauki, doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Realizujemy szkolenia pracowników mające na celu poszerzenie wiedzy na temat wewnętrznych mechanizmów firmy oraz poprawę efektywności pracy zespołowej w zakresie realizacji zadań. FAMA jest firmą, w której kreatywni pełni energii i zaangażowania ludzie pracują wspólnie, aby realizować ambitne cele, bez względu na wiek, płeć czy stopień wykształcenia, dbając jednocześnie o zapewnienie jak najwyższych standardów.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Andrzej Kutnik